Chirashi sushi bento

Chirashi sushi bento, foto: Polona Plasin